FEELTR GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Deze vertaling dient uitsluitend ter informatie. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Franse tekst en deze vertaling is de Franse versie doorslaggevend.Voorwaarden voor het gebruik van FEELTR

Publicatiedatum: 2021/07/21

Ingangsdatum: 2021/07/21

Deze Overeenkomst bestaat uit deze Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden"), die uw gebruik van en toegang tot onze diensten, clientsoftware en websites (de "Diensten") regelen.

FEELTR © is een geregistreerd handelsmerk dat de filtersoftware voor internetverbindingen genaamd Feeltr vertegenwoordigt.

FEELTR © wordt beheerd door SIMPLE GROUP SA, een vennootschap met een kapitaal van 177.800 euro, geregistreerd onder BTW-nummer BE 0715800612, met als wettelijk adres: 48 rue des Martyrs, 4800 Verviers - België.

Ga voor meer informatie naar de website van Simple Group: http://the-happiness-at-work.com

FEELTR wordt gedistribueerd door AVANGATE BV dba 2CHECKOUT, gevestigd aan de De Cuserstraat 93. 1081CN Amsterdam, Nederland, Telefoon: + 31 20 890 80 80.

NOCH DOOR DEZE OVEREENKOMST TE AANVAARDEN, HETZIJ DOOR EEN BLOKJE MET ACCEPT AAN TE KRUISEN, HETZIJ DOOR EEN AANKOOP- OF BESTELFORMULIER MET VERWIJZING NAAR DEZE OVEREENKOMST TE ONDERTEKENEN, HETZIJ DOOR OP EEN KNOP TE KLIKKEN DIE DE VALIDATIE VAN DEZE OVEREENKOMST AANGEEFT BIJ UW EERSTE VERBINDING MET FEELTR, HETZIJ DOOR OP DE KNOP VAN AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST TE KLIKKEN VOORDAT U HET ABONNEMENT OP DE PIEPERDIENST IN WERKING STELT, AANVAARDT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

INDIEN U DEZE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS EN IN NAAM VAN EEN BEDRIJF OF EEN ANDERE ENTITEIT, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U BEVOEGD BENT OM DIT BEDRIJF EN ZIJN FILIALEN TE BINDEN IN OVEREENSTEMMING MET DEZE VOORWAARDEN, IN WELK GEVAL DE TERM "U" VERWIJST NAAR DIT BEDRIJF EN ZIJN FILIALEN.

ALS U DEZE TOEPASSING NIET VERSTREKT, GAAT U MOGELIJK NIET AKKOORD MET DEZE OVEREENKOMST EN HEBT U GEEN RECHT OP HET GEBRUIK VAN DE FEELTR-TOEPASSINGSDIENSTEN.

SIE SIND NICHT ZUGESTIMMT, FEELTR ZU AKZEPTIEREN, WENN SIE EIN DIREKTER WETTBEWERBER SIND, AUSNAHME DER VORHERIGEN ZUSTIMMUNG VON SIMPLE GROUP SA. DARÜBER HINAUS SIND SIE NICHT BERECHTIGT, AUF FEELTR ZUZUGREIFEN, UM SEINE VERFÜGBARKEIT, LEISTUNG ODER FUNKTIONALITÄT ZU ÜBERWACHEN ODER FÜR ANDERE VERGLEICHS- ODER WETTBEWERBSZWECKE.

Uw verantwoordelijkheden

Uw gebruik van onze diensten moet in overeenstemming zijn met ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

Help ons uw gegevens te beschermen. Bescherm daarom uw wachtwoord om toegang te krijgen tot de diensten en houd uw accountgegevens up-to-date. Deel uw accountgegevens niet en geef andere gebruikers geen toegang tot uw account.

U mag onze Diensten alleen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten en voorschriften inzake exportcontrole. Om onze Diensten te gebruiken, moet u ten minste 13 jaar oud zijn (of ouder, afhankelijk van het land waar u woont).

Beleid voor aanvaardbaar gebruik

U moet ermee instemmen om geen misbruik te maken van de FEELTR diensten (de "Diensten") of om derden te helpen bij het misbruiken ervan. U mag bijvoorbeeld niet het volgende doen of proberen te doen in verband met de Diensten:

- scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk;
- veiligheids- of authenticatiemaatregelen te doorbreken of anderszins te omzeilen;
- niet-publieke delen of delen van de Diensten of gedeelde delen van de Diensten waarvoor u niet bent uitgenodigd te betreden, te wijzigen of te gebruiken;
- een gebruiker, host of netwerktoegang verstoren of hinderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het uploaden van een virus, overbelasting, "flooding", "spamming" of mailbombing van een deel van de Diensten;
- bekijken, zoeken of aanmaken van accounts die toegang hebben tot de Diensten anders dan via onze openbare interfaces (bijvoorbeeld "scraping" technieken of het in bulk aanmaken van accounts);
- ongevraagde berichten, promoties of reclame of spam te versturen;
- het verzenden van gewijzigde, misleidende of valse informatie om de bron te identificeren, onder meer door spoofing of "phishing"-methoden;
- geen reclame maken voor andere producten of diensten dan uw eigen producten of diensten zonder de juiste toestemming;
- verkoop van de Diensten, tenzij u daartoe uitdrukkelijk gemachtigd bent;
- het publiceren of delen van inhoud die obsceen of pornografisch is of extreem geweld bevat, terroristische handelingen, met inbegrip van terroristische propaganda;
- aanzetten tot onverdraagzaamheid of haat jegens personen of groepen van personen op grond van hun godsdienst, etnische afkomst, geslacht, genderidentiteit, seksuele gerichtheid, handicap of gebrek;
- intimidatie of misbruik van FEELTR werknemers of vertegenwoordigers of agenten die namens FEELTR diensten verlenen;
- in irgendeiner Weise gegen das Gesetz verstoßen, einschließlich der Speicherung, Veröffentlichung oder Weitergabe betrügerischer, verleumderischer oder irreführender Inhalte;
- de privacy of rechten van anderen schenden.

Software

Bij sommige van onze diensten kunt u clientsoftware (de "Software") downloaden die automatisch kan worden bijgewerkt. Zolang u deze Voorwaarden naleeft, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de Software te gebruiken met als enig doel u toegang te geven tot de Diensten. Voor zover bepaalde onderdelen van de Software kunnen worden aangeboden onder een open source licentie, zullen wij u een dergelijke licentie verstrekken, en de voorwaarden van een dergelijke licentie kunnen uitdrukkelijk in de plaats treden van bepaalde van deze Voorwaarden. Behalve voor zover de volgende beperkingen bij wet verboden zijn, stemt u ermee in de Diensten niet te onderwerpen aan reverse engineering of decompilatie of te proberen deze te decompileren of iemand anders daarbij te helpen.

Beta-Dienste

Soms brengen we producten en functies uit die nog worden getest en geëvalueerd ("Beta Services"). Beta Diensten worden aangeduid met de termen "alpha" "beta", "preview", "preview toegang" of "evaluatie" (of met andere termen of zinnen met een soortgelijke betekenis) en zijn mogelijk niet zo betrouwbaar als andere FEELTR Diensten. De Beta Services worden aangeboden zodat wij feedback van gebruikers kunnen ontvangen, en door onze Beta Services te gebruiken gaat u ermee akkoord dat wij contact met u kunnen opnemen om dergelijke feedback te ontvangen.

De Beta Services zijn vertrouwelijk tot de officiële lanceringsdatum. Indien u de Beta Diensten gebruikt, stemt u ermee in geen informatie over de Beta Diensten aan iemand anders bekend te maken zonder onze toestemming.

Onze gegevens

De Diensten worden beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht. Deze Gebruiksvoorwaarden verlenen u geen enkel recht, titel of belang in of aan de Diensten, enige Inhoud die eigendom is van anderen op de Diensten, enige handelsmerken, logo's of andere FEELTR merkkenmerken.

Betaalrekeningen

U kunt betaalde functies aan uw account toevoegen (uw account wordt dan een "Betaalde account"). De facturering gebeurt automatisch vanaf de datum waarop u overschakelt naar een betaalde account en bij elke periodieke verlenging tot u opzegt. Als u zich abonneert op een jaarplan, sturen wij u binnen een redelijke termijn voor de verlengingsdatum een herinneringse-mail met de mededeling dat uw plan wordt verlengd. U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen, die wij u indien nodig in rekening zullen brengen. Sommige landen hebben dwingende lokale wetten betreffende annuleringsrechten die voorrang hebben op de bepalingen van dit lid.

U kunt uw FEELTR Betaald Account te allen tijde opzeggen. Restituties worden alleen gegeven als dit wettelijk verplicht is. Gebruikers die in de Europese Unie wonen, hebben bijvoorbeeld het recht om hun betaalrekening op te zeggen binnen 14 dagen na de datum van aanmaak, inschrijving of verlenging van hun betaalrekening.

Wij kunnen onze huidige tarieven wijzigen, maar wij zullen u daarvan vooraf op de hoogte stellen door een bericht te sturen naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

Beëindiging

Het staat u vrij om op elk moment te stoppen met het gebruik van onze diensten. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Diensten met voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen indien:

(a) u deze voorwaarden niet naleeft;
(b) uw gebruik van de Diensten zou waarschijnlijk een reëel risico op schade of verlies voor ons of andere gebruikers inhouden; of
(c) u hebt geen betaalde account en u hebt gedurende 12 opeenvolgende maanden geen gebruik gemaakt van onze diensten.

Wij zullen u een redelijke voorafgaande kennisgeving sturen naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld, zodat u de situatie die ertoe heeft geleid dat wij contact met u hebben opgenomen, kunt corrigeren. Als u na ontvangst van deze kennisgeving niet de gevraagde actie onderneemt, zullen wij uw toegang tot de Diensten opschorten of beëindigen.

U ontvangt geen kennisgeving voor beëindiging als:

(a) u begaat een wezenlijke inbreuk op deze Voorwaarden;
(b) een dergelijke wezenlijke inbreuk ons blootstelt aan aansprakelijkheid of ons vermogen aantast om de Diensten aan onze andere Gebruikers te leveren; of
(c) de wet verbiedt het.

Onderbreking van de dienst

Wij kunnen besluiten de diensten te onderbreken in geval van onverwachte omstandigheden buiten onze macht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Diensten "zoals het is"

Wij doen ons best om kwaliteitsdiensten te leveren, maar wij kunnen geen bepaalde garanties geven. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN GEVEN FEELTR EN HAAR FILIALEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE GELEVERDE DIENSTEN. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN". WIJ WIJZEN OOK ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK AF. De afwijzing van garanties in deze paragraaf is op sommige plaatsen niet toegestaan, en is dus mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van de aansprakelijkheid

WIJ SLUITEN ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U NIET UIT OF BEPERKEN DEZE IN GEVALLEN DIE BIJ WET VERBODEN ZIJN, MET INBEGRIP VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT FRAUDE OF ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN VEROORZAAKT DOOR FEELTR OF HAAR FILIALEN BIJ HET VERLENEN VAN DIENSTEN. IN LANDEN WAAR DE VOLGENDE SOORTEN UITSLUITINGEN NIET ZIJN TOEGESTAAN, ZIJN WIJ ALLEEN AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE EEN REDELIJKERWIJS VOORZIENBAAR GEVOLG IS VAN ONS VERZUIM OM REDELIJKE ZORG EN VAARDIGHEID TE BETRACHTEN OF ONS VERZUIM OM ONS CONTRACT MET U UIT TE VOEREN. DIT LID DOET GEEN AFBREUK AAN CONSUMENTENRECHTEN WAARVAN GEEN AFSTAND KAN WORDEN GEDAAN OF DIE NIET BIJ OVEREENKOMST OF OVEREENKOMST KUNNEN WORDEN BEPERKT.

IN LANDEN WAAR UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN TOEPASSING ZIJN, SLUITEN FEELTR EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS ALLE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET :

i. ALLE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE; OF

ii. VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS, ZAKELIJK VERLIES OF WINSTDERVING, ONGEACHT DE RECHTSGRONDSLAG.

DEZE UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT OF FEELTR OF HAAR FILIALEN OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

ALS U DE DIENSTEN GEBRUIKT VOOR PROFESSIONELE, HANDELS- OF HERGEBRUIKSDOELEINDEN, ZIJN FEELTR EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS NIET AANSPRAKELIJK VOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN. FEELTR EN HAAR FILIALEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEDRAG, ONLINE OF OFFLINE, VAN GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN.

VAN DE SOORTEN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE WIJ WETTELIJK NIET KUNNEN BEPERKEN (ZOALS BESCHREVEN IN DEZE PARAGRAAF), BEPERKEN WIJ ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U TOT HET HOOGSTE VAN DE VOLGENDE TWEE BEDRAGEN: €15 OF HET VOLLEDIGE BEDRAG DAT U VOOR UW HUIDIGE FEELTR-PAKKET HEBT BETAALD.

Beslechting van het geschil

Laten we eerst proberen het probleem samen op te lossen. Wij willen uw problemen aanpakken zonder een formele gerechtelijke procedure aan te spannen. Voordat u een klacht indient tegen FEELTR, stemt u ermee in te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met "keepcoolwithfeeltr(at)simpl.team". Wij zullen proberen het geschil informeel op te lossen door per e-mail contact met u op te nemen. Indien een geschil niet binnen 15 dagen na indiening wordt opgelost, kunt u of FEELTR een formele procedure starten.

BEVOEGDE RECHTBANK GESCHILLEN. U en FEELTR komen overeen dat elke gerechtelijke procedure met betrekking tot een vordering in verband met deze Gebruiksvoorwaarden of de Diensten zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van de provincie Luik in België, onder voorbehoud van de bindende arbitragebepalingen die hieronder worden uiteengezet. U en FEELTR komen overeen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van dergelijke rechtbanken. Indien u woonachtig bent in een land (bijvoorbeeld een lidstaat van de Europese Unie) waarvan de wetgeving de consument toestaat geschillen voor te leggen aan de plaatselijke rechter, laat deze paragraaf die bepalingen onverlet.

GEEN GROEPSACTIES. U mag geschillen met ons alleen op individuele basis oplossen en u mag geen actie ondernemen als eiser of als lid van een groep in een collectieve of representatieve actie. Groepsarbitrages, collectieve acties, vorderingen van advocaten en consolidaties met andere soorten arbitrage zijn niet toegestaan.

Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het recht van BELGIË van toepassing.

Het gehele contract

Diese Bedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und FEELTR in Bezug auf den Gegenstand der Bedingungen dar und ersetzen alle früheren oder gleichzeitigen Vereinbarungen oder Bedingungen, die auf den Gegenstand dieser Bedingungen anwendbar sind. Diese Bedingungen begründen keine vorteilhaften Rechte für Dritte.

Afstand, schikking en overdracht

Wenn FEELTR eine Bestimmung nicht durchsetzt, stellt dies keinen Verzicht auf sein Recht dar, sie zu einem späteren Zeitpunkt durchzusetzen. Sollte sich eine Bestimmung als nicht durchsetzbar erweisen, bleiben die übrigen Bestimmungen der Bedingungen in Kraft, und sie wird durch eine durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die unsere beste Absicht widerspiegelt. Sie dürfen keines der Rechte, die Ihnen durch diese Bedingungen gewährt werden, abtreten, und jeder Versuch, dies zu tun, wird als null und nichtig betrachtet. FEELTR kann seine Rechte an jede seiner Tochtergesellschaften oder Niederlassungen oder an jeden Nachfolger von Interessen an einem mit den Dienstleistungen verbundenen Geschäft abtreten.

Aktualisierungen

Wij kunnen deze voorwaarden herzien om ze beter weer te geven:

(a) wetswijzigingen ;
(b) nieuwe wettelijke voorschriften; of
(c) verbeteringen van onze diensten.

Als een update gevolgen heeft voor uw gebruik van de diensten of uw rechten als gebruiker van onze diensten, stellen wij u daarvan op de hoogte voordat de update van kracht wordt door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld of via een kennisgeving in het product. Deze bijgewerkte voorwaarden worden ten minste 30 dagen na de datum waarop wij u op de hoogte brengen van kracht.

Als u het niet eens bent met onze updates, kunt u uw account vóór de ingangsdatum opzeggen. In een dergelijk geval zullen wij u een pro-rata terugbetaling aanbieden op basis van het bedrag dat u vooraf heeft betaald voor de Diensten en de datum waarop uw account is afgesloten. Door na de ingangsdatum van de wijzigingen de Diensten te blijven bezoeken of gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bijgewerkte Voorwaarden.